วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal of Social Sciences-and Liberal Arts Kasetsart University
ISSN 2286-7651

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel. 0 3434 1549 ภายใน 3650 Fax 0 3434 1548