ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.วิชา หมั่นทำการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.วรรณวิไล อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
อาจารย์รณภพ บรรเจิดเชิดชู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
อาจารย์อุดม ฟ้ารุ่งสาง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.ชวลิต ฮงประยูร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.สุรเดช จินตกานนท์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.อรุณ ศิริกำลัง ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.วิทิตร ใจอารีย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีเต๊ะ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทร์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.โกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รศ.ดร.เพ็ญสุข เต่าทอง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
อาจารย์โสภณ อุไรชื่น ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.อภิชัย ดาวราย ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
ดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.เอมอร อังสุรัตน์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.นฤมล ศราธพันธุ์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ภาวิณีศรีสุขวัฒนานันท์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพฯ
รศ.บัณฑิต จริโมภาส ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
รศ.วิชา หมั่นทำการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ประเทือง อุษาบริสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ชํ่าชอง ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.สันติ ทองพำนัก ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ผศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.จารุพร พงษ์ศิริเวทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.จิรายุ ทัพพุ่ม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
Dr.Pranee Chokkajitsumpun คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
อาจารย์วีรานุช หลาง สายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.อรุณธดี ตรุงอำไพ ข้าราชการบำนาญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ ภาควิชาทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
รศ.ศันสนีย์ สุภาภา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
อาจารย์นิตยา ทับทิมทัย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
อ.อุทัยวรรณ แสงวณิช ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์ ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ชไมภัค ไม้กลัด คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
รศ.ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
รศ. ดร.พอพันธุุ์ อุยยานนท์ สาขาเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.สรินทร ลิ่มปนาท สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รศ.ดร.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รศ.พลอยศรี โปราณานนท์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.วรรณา สุริยาสถาพร สาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตร
รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร สาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะสัตวแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชกุล ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ข้าราชการบำนาญ คณะมนุษยศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
   
รศ.ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
   
ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ดร.จตุรพร รักษ์งาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
   
มหาวิทยาลัยรังสิต
   
ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ คณะบัญชี
ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ
   
Dr.Kanravee Anuntaakakul คณะสังคมศาสตร์
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล คณะมนุษยศาสตร์
Dr.Aurapan Weerawong คณะมนุษยศาสตร์
ดร.ดวงเด่น บุญปก คณะมนุษยศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
ผศ.ดร.กมลพรรณ บุญกิจ คณะอักษรศาสตร์
ผศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณะอักษรศาสตร์
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
Dr.Usa Noytim  
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ดร.วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ  
   
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
   
ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   
ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน  
   
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   
Dr.Praphon Chunthawithet