วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2286-6558

         วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University) เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ  ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทั้งนี้วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม

        อนึ่ง วารสารนี้ ชื่อเดิมคือ วิทยาสารกำแพงแสน (e-Journal)  ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  เล่มสุดท้ายที่ใช้ชื่อเดิมในการตีพิมพ์เผยแพร่ คือวิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2554 ในปี 2555 นี้ คณะผู้จัดทำวารสารได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานวารสารให้เข้าสู่เกณฑ์ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  รวมทั้งแยกเล่มวารสารจากเดิมรวมทุกสาขาไว้ในฉบับเดียว ออกเป็นสองฉบับ คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2555   สาขาสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ เริ่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555 โปรดติดตามอ่านผลงานวิชาการในสาขาที่ท่านสนใจได้ ตั้งแต่บัดนี้  
 

     หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณสุณี โสดา 034-281090, ภายใน 3650 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  หรือ E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it