ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์