วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สาขาส่งเสริมการเกษตร