วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 3 ฉบับที่ 3
สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์