วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 4 ฉบับที่ 2
สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์