• Kasetsart University Kamphaengsaen Campus
  • |
  • Contact us
  • tel : 0-3428-1053-6 ต่อ 3650, 3653

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ทุนมุ่งเป้า

กรอบวิจัยมุ่งเป้า ของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559 และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน มีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้า เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการงานวิจัย และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในวิกฤตภัยแล้ง ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ

1. ข้าว เช่น พันธุ์ข้าวทนแล้ง ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2. พืชเศรษฐกิจ (ที่วิทยาเขตกำแพงแสน มีความโดดเด่น) /เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/ เกษตรยั่งยืน

3. สัตว์เศรษฐกิจ

4. การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือขนาดเล็ก สำหรับชุมชน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต

1. ครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ นวัตกรรม หรือต่อยอดงานวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าหรือระบุผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

2. กำหนดวงเงินทุนวิจัยของวิทยาเขตกำแพงแสน ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี มีผลสัมฤทธิ์ ไม่เกิน 2 ปี

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

1. เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์วิจัยของ มก. และ/หรือ แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าของวิทยาเขตกำแพงแสน

2. ให้ระบุถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น ตีพิมพ์ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงการค้า หรือ อื่นๆ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

บุคลากร : อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ

ระยะเวลา

18 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2559

หลักเกณฑ์การขอรับทุน

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน หมายเลขโทรศัพท์ 3650,3653


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้า เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการงานวิจัย และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในวิกฤตภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ

๑. ข้าว เช่น พันธุ์ข้าวทนแล้ง ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

๒. พืชเศรษฐกิจ (ที่วิทยาเขตกำแพงแสน มีความโดดเด่น) /เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/ เกษตรยั่งยืน

๓. สัตว์เศรษฐกิจ

๔. การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือขนาดเล็ก สำหรับชุมชน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ : กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ :

* ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑. ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

* กรอบวิจัยมุ่งเป้า ของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙

* ข้อปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยฯ

แบบฟอร์ม :

* แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ว-1ด , คำชี้แจง)1. กรอบวิจัยมุ่งเป้า ปี 59.docx
2. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 59.docx
3. ประกาศ หลักเกณฑ์ทุนวิจัย กพส.docx